Pravidla soutěže

(zpět)

Pravidla soutěže o iPhone Xs 256GB

Soutěž probíhá na území České republiky od 6. 1. 2019 do 10. 2. 2019, může být však ukončena Pořadatelem dříve (dále jen "Doba konání soutěže" a "místo konání soutěže").

 

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník " nebo "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže či Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. Podmínkou předání výhry je doručovací adresa na území České republiky a poskytnutí emailové adresy po zapojení do soutěže.

 

Mechanismus soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže vyplní pravdivě formulář na stránce www.vyherniik.cz a stiskne tlačítko „Zúčastnit se soutěže“. Pro zapojení do soutěže je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže, a to zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním os. údajů a pravidly soutěže“.

 

Základní princip

Ze všech vyplněných a odeslaných formulářů bude nejpozději do 10.2.2019 vylosován jeden výherce. V rámci losování má každý účastník soutěže minimálně jeden „míček v osudí“. Za každé jednotlivé zaškrtnutí políček v části formuláře „Mám zájem o“ se účastníkovi soutěže přidává další „míček v osudí“, čímž se zvyšuje šance na výhru v soutěži. Souslovím „míček v osudí“ je pro účel losování myšlen každý jednotlivý záznam, ze kterých bude losováno. Účastník soutěže, který má např. 3 „míčky v osudí“ má tedy trojnásobnou šanci na výhru oproti účastníkovi, který má 1 „míček v osudí“.

 

Výhry a jejich předání

Výherce obdrží iPhone Xs 256GB vesmírně šedá. Předání výhry vítězi proběhne na základě emailové nebo telefonické domluvy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli soutěže až do odvolání, minimálně však na dobu 3 let, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Z. z., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména na průzkum trhu, jeho analýz, organizování dalších akcií a na nabízení výrobků a služeb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Z. z., Tj zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud zjistí, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Účastník soutěže má právo písemně odvolat svůj souhlas s poskytnutím údajů u organizátora nebo pořadatele soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů pro marketingové účely. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže.

 

Ostatní podmínky soutěže

V případě, že soutěžící vyhraje, dává organizátorovi soutěže souhlas ke zveřejnění svého jména, příjmení a pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit její pravidla nebo podmínky či soutěž bez udání důvodu pozastavit nebo zrušit.

 

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které je v rozporu se soutěžními pravidly. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech.

 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Do soutěže jsou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání bodů ze strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Organizátor neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené nebo poškozené. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Na soutěžní zásilky nesplňující podmínky soutěže nebude brán zřetel.

 

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je Viktor Motýlek, K Nové škole 1298, Praha 5 Zbraslav, 156 00

(dále jen "Pořadatel")

 

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je Viktor Motýlek, K Nové škole 1298, Praha 5 Zbraslav, 156 00

(dále jen "Organizátor")

 

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 6. 1. 2019 do 10. 2. 2019, může být však Pořadatelem ukončena dříve. (dále jen "Doba konání soutěže" a "místo konání soutěže").

Tato pravidla jsou považována za jediná úplná.